Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 79414 case  Page  of 7942 terms per page
No.Act: 11243-02038-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MINE BURGU (GJIKA) Kund
Plaintiff: MINE BURGU (GJIKA)
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; ARKIVI QENDROR I INSTITUTIT TE SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 11227-02037-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MYQEREM ZEQO dhe T
Plaintiff: MYQEREM ZEQO ; SHQIPONJA ZEQO (MECAJ)
Defendant: RRAHIM COTA
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 11243-02036-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
GEZIM BAKU dhe T
Plaintiff: GEZIM BAKU ; MERJEME KOKA ; FATMIRE GJONI ; SHPETIME KURTI ; AGIM BAKU ; AVNI BAKU ; RRUZHDI BAKU
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 11243-02035-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ADEM SHEHU Kund
Plaintiff: ADEM SHEHU
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ; DREJTORIA E ARKIVIT QENDROR LUNDER I INSTITUTIT TE SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 11241-02034-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MYFARETE NERJAKU Kund
Plaintiff: MYFARETE NERJAKU
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 11243-02033-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
HYSEN VAROSHI Kund
Plaintiff: HYSEN VAROSHI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 11243-02032-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALBERT DOMI Kund
Plaintiff: ALBERT DOMI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.registration: 10.09.2019Case details ]
No.Act: 43000-02031-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALB CRISTIAN" SH.P.K Kund
Defendant: SEBASTIANO CRISTIANI
Plaintiff: SHOQERIA "ALB CRISTIAN" SH.P.K
Dt.registration: 09.09.2019Case details ]
No.Act: 11243-02030-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
SHOQERIA "EDITRICE VELAR" S.R.L
Third Party: MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT ; MINISTRIA E MIREQENIES SOCIALE DHE RINISE ; MINISTRIA E KULTURES ; MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT
Applicant: SHOQERIA "EDITRICE VELAR" S.R.L
Dt.registration: 09.09.2019Case details ]
No.Act: 11243-02029-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ZAHIDE ALLARAJ Kund
Plaintiff: ZAHIDE ALLARAJ
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "CORRECTOR" SH.P.K ; SHOQERIA "TRANZIT" SH.P.K ; SHOQERIA "RAIFFEISEN BANK" SH.A ; DANIEL JATA
Dt.registration: 09.09.2019Case details ]
1 to 10 of 79414 case  Page  of 7942 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania