Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 76568 case  Page  of 7657 terms per page
No.Act: 11243-00750-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LUAN HOXHA Kund
Plaintiff: LUAN HOXHA
Defendant: FONDI "BESA" SH.A. ; STUDIO PERMBARIMORE GJYQESORE "KREON" SH.P.K.
Dt.registration: 26.03.2019Case details ]
No.Act: 11241-00749-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LINDITA SINANI Kund
Plaintiff: LINDITA SINANI
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A.
Dt.registration: 26.03.2019Case details ]
No.Act: 90300-00748-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
QENDRA SHENDETESORE KAMEZ
Applicant: QENDRA SHENDETESORE KAMEZ
Third Party: XHEMILE BERISHA
Dt.registration: 26.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00747-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA E SIGURIMEVE "ANSIG" SH.A. Kund
Plaintiff: SHOQERIA E SIGURIMEVE "ANSIG" SH.A.
Defendant: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMIT
Third Party: SHOQERIA "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" SH.A. ; SHOQERIA "INSIG" SH.A. ; SHOQERIA "INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP" SH.A. ; SHOQERIA "ALBSIG" SH.A. ; SHOQERIA "SIGMAINTERALBANIAN VIG" SH.A. ; SHOQERIA "ATLANTIK" SH.A. ; SHOQERIA "EUROSIG" SH.A.
Dt.registration: 26.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00746-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
DED DEDA Kund
Plaintiff: DED DEDA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 25.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00745-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
NDUE MARGJOKA
Applicant: NDUE MARGJOKA
Third Party: BASHKIA MIRDITE ; DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES LEZHE
Dt.registration: 25.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00744-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
NDOK DOKAJ Kund
Plaintiff: NDOK DOKAJ
Defendant: MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LEZHE
Third Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT SHKODER
Dt.registration: 25.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00743-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Shkodër)
KOL KUNORA Kund
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE SHKODER
Plaintiff: KOL KUNORA
Dt.registration: 25.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00742-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
DREJTORIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ
Applicant: DREJTORIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ
Third Party: SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "KODRA BAILIFF SERVICE" SH.P.K. ; SHOQERIA "C.A.E" SH.P.K. ; SHOQERIA "GON OIL" SH.A.
Dt.registration: 25.03.2019Case details ]
No.Act: 11243-00741-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
THOMAQ PIJA dhe T
Plaintiff: LILJANA PIJA ; THOMAQ PIJA
Defendant: SHERBIMI PERMBARIMOR "STAR" SH.P.K.
Third Party: PERMBARUESI GJYQESOR ARTAN SIMA
Dt.registration: 25.03.2019Case details ]
1 to 10 of 76568 case  Page  of 7657 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania