Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 65510 case  Page  of 6551 terms per page
No.Act: 90100-03758-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "T. M. A" SH.P.K ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALLAKASTER
Primary Joint litigant: SHOQERIA "BANKA CREDINS" SH.A
Third Party: SHOQERIA PERMBARIMORE "TDR GROUP" SH.P.K
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03757-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
JOVAN VASILI Kund
Plaintiff: JOVAN VASILI
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Primary Joint litigant: ANISHA HABILAJ
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03756-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BERAT MISLIMI dhe T
Plaintiff: MERIBE MISLIMI ; AFERDITA HAMZA ; BERAT MISLIMI
Defendant: SHOQERIA "ARME - L" SH.P.K
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03755-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
LILJANA JOSIFI Kund
Plaintiff: LILJANA JOSIFI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03754-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KRISTIAN KOLA Kund
Plaintiff: KRISTIAN KOLA
Defendant: HEKURAN KOBOCI
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11241-03753-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
MAKSIM GUCE dhe T
Plaintiff: SHEFIT ZOTO ; THANAS BAKALLI ; XHAFERR PAJO ; PELLUMB BERBERAJ ; MAKSIM GUCE
Defendant: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A, PATOS, FIER
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03752-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
NAXHIJE RAPUSHI
Applicant: NAXHIJE RAPUSHI
Interested Party: KUJTIM RAPUSHI ; LEONIDHA KORUNI ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03751-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
SABRI GASHI Kund
Plaintiff: SABRI GASHI
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME FIER", SH.A
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11243-03750-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQERIA "HOTI - METAL" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "HOTI - METAL" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE PRIVATE "KODRA BAILIF SERVICE" SH.P.K ; SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A, TIRANE
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
No.Act: 11242-03749-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Mat)
MIRE MURATI
Applicant: MIRE MURATI
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER
Dt.registration: 17.11.2017Case details ]
1 to 10 of 65510 case  Page  of 6551 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania