Afati i shqyrtimit

Afati i shqyrtimit në çështjet civile është 60 ditë nga depozitimi i rekursit.

Afati i shqyrtimit në çështjet administrative është 90 ditë nga data e ardhjes së rekursit.

Afati për shyqrtimin e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit lidhur me gjykimin e aktit nënligjor normativ, është 45 ditë.

Afati i shqyrtimit në çështjet penale është jo më vonë se 2 muaj nga momenti i rregjistrimit në sekretarinë gjyqësore.

Data dhe ora e shqyrtimit të çështjes në dhomë këshillimi vendoset nga gjyqtari relator, ndryshe nga më parë kur caktohej nga kryetari i kolegjit. Po kështu, tashmë palët mund të kërkojnë me shkrim pranë gjyqtarit relator përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes për shkaqe veçanërisht të rënda dhe të motivuara, kur një gjë e tillë nuk vjen në kundërshtim me ligjin.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte