Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   11115-00789-00-2017
Tipi:   Civile
Titulli i çështjes:   NIKOLLA DOVANA dhe T
Dorëzuesi:   AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, BASHKIA DURRES, ETJ.
Data e regjistrimit:   07.03.2017
Tipi i çështjes:   Çështje Civile / Padi për Kërkimin e Sendit (Neni 296-303)
Inicializuar:   Rekurs
Statusi i çështjes:   Studim i Çështjes
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Durrës
Objekti i padisë/akuzës:   Ndryshimin e vendimit nr. 1291. date 30.09.2013 te AKKP Tirane dhe kthimin e tokes truall me siperfaqe 2610 m2 te ndodhur ne qytetin e Durresit Rr "Koco Kazanxhi" (pjese e prones prej 8000 m2 te njohur me vendimin nr. 1710, date 28.11.1996 te KKK pronave Durres) paditesve, trashegimtareve te trashegimlenesit Petro Spiru. Detyrimin e Bashkise Durres te njohe paditesit pronare mbi kete prone truall.
Baza ligjore:   Nenet 31, 32, 1`53, 154, 154/a te K.pr.Civile, nenet 149, 296 dhe 302 te K.Civil, nenet 2/b, 3, 4, te ligjit nr. 8743, date 22.02.2001, ligji nr. 9235, date 27.09.2004, nenet 128 e vijues te K.pr.Administrative.
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

Paditës:  GENTJAN SPIRU ; FILLORETI SPIRU ; ILONA SPIRU ; TEODOR SPIRU ; NIRVANA DOVANA ; MATILDA DOVANA ; ALFONS DOVANA ; NIKOLLA DOVANA
I Paditur:  AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; BASHKIA DURRES
Palë e Interesuar:  AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES

Relatori:  Artur Kalaja

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori

Data e vendimit:

Data e vendimit:  
Nr i vendimit: