Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   11118-02723-00-2012
Tipi:   Civile
Titulli i çështjes:   SOKOL GASHI Kund
Dorëzuesi:   SHOQERIA CEZ SHPERNDARJE SH.A TIRANE
Data e regjistrimit:   18.10.2012
Tipi i çështjes:   Çështje Civile / Padi për Shkaktimin e Dëmit (Neni 608-654)
Inicializuar:   Rekurs
Statusi i çështjes:   Mbyllur
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Kukës
Objekti i padisë/akuzës:   Pagim detyrimi qe rrjedh nga demi i shkaktuar prej rrjetit elektrik.
Baza ligjore:   nenet 154,102,106 te K.Pr.Civile.
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

Paditës:  SOKOL GASHI
I Paditur:  SHOQERIA "CEZ SHPERNDARJE" SH.A, TIRANE

Relatori:  Aleksander Muskaj

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori
26.02.2015 09:30:0027.02.2015Aleksander Muskaj
10.12.2015 09:00:0026.11.2015Aleksander Muskaj
28.09.2016 09:30:0014.09.2016Aleksander Muskaj
18.05.2017 10:15:0004.05.2017Aleksander Muskaj
25.05.2017 11:45:0025.05.2017Aleksander Muskaj
01.06.2017 11:15:0029.05.2017Aleksander Muskaj

Data e vendimit:

Data e vendimit:   01.06.2017
Nr i vendimit:   00-2017-847
  Shkarko vendimin ]