Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   11217-00453-00-2011
Tipi:   Civile
Titulli i çështjes:   PANO TACI Kund
Dorëzuesi:   ERMAL, MELDA RIBAJ
Data e regjistrimit:   25.02.2011
Tipi i çështjes:   Çështje Civile / Padi për Kontratën e Sipërmarrjes (Neni 850-876)
Inicializuar:   Rekurs
Statusi i çështjes:   Mbyllur
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Tiranë
Objekti i padisë/akuzës:   Zgjidhjen e "kontrates se shitjes" nr.304 rep., nr.148 kol, date 16.07.1999, lidhur ndermjet Pano Taci dhe Melda Ribaj e Ermel Ribaj, duke kthyer palet ne gjendjen e meparshme. Pavlefshmeri e kontrates se sipermarrjes, te lidhura ndermjet te paditurve C.M.A. Albania sh.p.k dhe Melda Ribaj e Ermal Ribaj.
Baza ligjore:   nenet 420, 25,496,697,850 te K.Civil.
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

Paditës:  PANO TACI
I Paditur:  ERMAL RIBAJ ; MELDA RIBAJ ; "C.M.A.ALBANIA" SH.P.K

Relatori:  Aleksander Muskaj

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori
02.10.2014 09:30:0017.09.2014Aleksander Muskaj
13.11.2014 10:15:0029.10.2014Aleksander Muskaj
11.12.2014 09:15:0002.12.2014Aleksander Muskaj
09.04.2015 10:00:0022.04.2015Aleksander Muskaj
02.07.2015 10:30:0017.06.2015Aleksander Muskaj
29.10.2015 09:00:0014.10.2015Aleksander Muskaj
12.11.2015 10:30:0029.10.2015Aleksander Muskaj
26.11.2015 10:00:0013.11.2015Aleksander Muskaj

Data e vendimit:

Data e vendimit:   26.11.2015
Nr i vendimit:   00-2015-4039
  Shkarko vendimin ]