Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   31003-00473-00-2010
Tipi:   Civile
Titulli i çështjes:   "R.S.A" SH.P.K Kund
Dorëzuesi:   ALBTELEKOM SH.A TIRANE
Data e regjistrimit:   03.03.2010
Tipi i çështjes:   Çështje Administrative / Të Tjera
Inicializuar:   Rekurs
Statusi i çështjes:   Mbyllur
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Tiranë
Objekti i padisë/akuzës:   Anullimin e aktit administrativ nr.665 prot, dt 26.10.2007 te nxjerre nga i padituri "Albtelekom" sh.a per nderprerjen ne menyre te menjehershme te interkoneksionit si dhe detyrimin e pales se paditur per te rilidhur interkoneksionin e nderprere. Dhenien e vendimit gjyqesor "me ekzekutim te perkohshem" duke u leshuar sinjali i nderprere.
Baza ligjore:   Neni 324 e viojues K.Pr.C si dhe neni 317 paragrafi i fundit K.Pr.C.
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

Paditës:  "R.S.A" SH.P.K
I Paditur:  ALBTELEKOM SH.A TIRANE

Relatori:  Aleksander Muskaj

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori
05.06.2014 09:45:0021.05.2014Aleksander Muskaj
14.05.2015 09:45:0030.04.2015Aleksander Muskaj
11.06.2015 10:15:0027.05.2015Aleksander Muskaj
10.12.2015 10:00:0026.11.2015Aleksander Muskaj
18.02.2016 09:45:0004.02.2016Aleksander Muskaj
10.03.2016 10:15:0026.02.2016Aleksander Muskaj

Data e vendimit:

Data e vendimit:   10.03.2016
Nr i vendimit:   00-2016-1968
  Shkarko vendimin ]