Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   31001-00724-00-2009
Tipi:   Administrative
Titulli i çështjes:   SHPETIM DAMA dhe T
Dorëzuesi:   KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Data e regjistrimit:   12.05.2009
Tipi i çështjes:   Çështje Administrative / Padi për Shfuqizim Ndryshim Akti Administrativ
Inicializuar:   Rekurs
Statusi i çështjes:   Mbyllur
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Tiranë
Objekti i padisë/akuzës:   Anullimin e aktit administrativ te te paditurit nr.13, date 07/05/2003.
Baza ligjore:   Neni 331 i K.Civil, neni 41 dhe 42 i Kushtetutes, vendimi nr.29 date 21/12/2006 i Gjykates Kushtetuese, neni 116/b i K.P.Administrative, ligji nr.8405 date 17/09/1998, neni 6 i konventes Europiane per te Drejtat e Njeriut.
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

Paditës:  SHPETIM DAMA ; SHOQERIA " PEGASO" SH.P.K.
I Paditur:  KESHILLI RREGULLIMIT TE TERRITORIT TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Palë e Tretë:  KESHILLI RREGULLIMIT TE TERRITORIT PRANE BASHKISE TIRANE

Relatori:  Evelina Qirjako

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori
14.01.2014 10:00:0026.12.2013Evelina Qirjako

Data e vendimit:

Data e vendimit:   14.01.2014
Nr i vendimit:   00-2014-282
  Shkarko vendimin ]