Detajet e Çështjes:

Nr. i çështjes:   11111-00253-00-2008
Tipi:   Civile
Titulli i çështjes:   TOM PREKA Kund
Dorëzuesi:   ASTRIT SHPUZA DHE EDMOND SHPUZA
Data e regjistrimit:   04.02.2008
Tipi i çështjes:   Çështje Civile / Padi për Konflikte Pronësie (Neni 149-231)
Inicializuar:   Kërkesë Për Rishikim Vendimi Të Formës Së Prerë
Statusi i çështjes:   Mbyllur
Ardhur prej:   Gjykata shkallës së parë Durrës
Objekti i padisë/akuzës:   RISHIKIM I VENDIMIT TE FORMES SE PRERE NR.91, DATE 14.01.2005 TE KOLEGJIT CIVIL TE GJYKATES SE LARTE PER MOSPRANIM REKURSI TE VENDIMIT NR.225, DATE 22.04.2004 TE GJYKATES SE APLEIT DURRES , ME ANE TE CILIT ESHTE LENE NE FUQI VENDIMI NR.1227, DATE 7.7.2003 I GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR DURRES
Baza ligjore:   Neni 494 i K.Pr.Civile
Objekti i kundërpadisë:  
Baza ligjore e kundërpadisë:  

Palët:

Paditës:  TOM PREKA
I Paditur:  ASTRIT SHPUZA ; EDMOND SHPUZA ; BASHKIA E QYTETIT DURRES
Palë e Tretë:  ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTESHME

Relatori:  Evelina Qirjako

Kalendari i çështjes:

Data ora seanca Data e planifikimit Relatori
17.01.2012 10:20:0029.12.2011Evelina Qirjako
08.05.2012 10:50:0023.04.2012Evelina Qirjako

Data e vendimit:

Data e vendimit:   08.05.2012
Nr i vendimit:   00-2012-1239
  Shkarko vendimin ]